Trefwoorden

A
Actieve bevolking
Afhankelijkheidscoëfficiënt
Ageing
Allochtone 65-plussers
Anonimiseren
AOW
Arbeidsongeschiktheid
Arbeidsparticipatie
Aseksueel
Autonomie

B
Babyboomgeneratie
Beeldvorming
Beleid
Belgisch Federaal Planbureau
Bijstandsfunctie
Bilaterale akkoorden
Billijkheid
Biotechnologie

C
Case - management
CBS
Cesuur
Cohorten
Collectieve verantwoordelijkheid
Compassie
Configuratie cultuur
Cyberachtig

D
Dagverzorgingscentrum
Decreet
Deficitmodel
Demografen
Derde leeftijd
Diversiteit
Diversiteitbeleid
Dogmatisch

E
Egoïsme
Eindeloopbaan
Empathie
Empathische solidariteit
Epidemiologie
Extrapolatie

F
Feminisering
Filantropisch particularisme
Flexibilisering
Formeel operationeel denken
Functionele status

G
Geboortebeperking
Geboortecijfer
Gedomicilieerd
Geïnstitutionaliseerde solidariteit
Genegenheid
Generatiecontract
Generatiekloof
Generativiteit
Genmanipulatie
Genoom
Gerontologie
Gezondheidseconomie
Gezondheidszorg
Grijze babyboom
Groepsdwang
Groepsgebonden solidariteit

H
Heterogeniteit
Herwaarderingscoëfficiënt
Hoogbejaarden
Hoogconjunctuur
Huishoudhulp

I
Indicatiestelling
Individualisering
Inhaaloperatie
Instrumentaliteit
Integratie
Intergenerationeel
Intergenerationele solidariteit

J
J-curve

K
Koopkracht
Koopkrachtvast
Kwalitatief
Kwantitatief

L
Leeftijdsbeleid
Leeftijdspiramide
Levenswijsheid
Levenskwaliteit
Levenslooptheorie
Levensverwachting
Lineair
Losmakingproces
Loonstijgingen

M
Manifestatie
Manipulatie
Mantelzorg
Medicaire uitgaven
Meer-generatiegezinnen
Mobiliteit
Morbiditeit
Morbiditeitcompressie
Mortaliteit
Mystificaties

N

O
Obesitas
Ontgroening
Organische solidariteit
Ouderenzorg

P
Parameters
Pensioen
Pensioenberekening
Pensioensysteem
Postfiguratieve cultuur
Prefiguratieve cultuur
Preventie
Professionele zorg
Prominentie
Psycho-gerontologie

Q

R
Reïntegratievoorzieningen
Reminiscentie
Rigoureus
Risicogroepen
Ruilen

S
Scholingsgraad
Seksualiteit
Simplificaties
Sociaal - demografisch
Sociaal vangnet
Sociale last
Sociale zekerheid
Sociale zekerheidsysteem
Sociale zekerheidstakken
Sociale zorg
Solidariteit
Stamcelonderzoek

T
Technocratische overheidsingrepen
Thuisverpleging
Transhumanisme

U

V
Vergrijzing
Vervangingsinkomen
Vervroegde uittrede
Verzekeringsfunctie
Verzilvering
Verzorgingsstaat
Vitaliteit
Vruchtbaarheidscoëfficiënt
Vutter

W
Welvaartsaanpassing
Welvaartsbinding
Welvaartvastheid
Welzijnszorg

X

Y

Z
Zelfredzaam
Zelfzorg
Ziektegraad
Zorgaanbod
Zorgbehoevende
Zorgvoorziening

terug

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License