Residentieel

Residentieel wil zeggen dat de oudere 24h op 24 in de voorziening verblijft.

Er zijn drie grote voorzieningen:

1. Woon en zorgcentra

Hierin kan men een opslitsing doen in enerzijds de rusthuizen en anderzijds de rust-en verzorgingstehuizen.

  • Een rusthuis is "één of meer gebouwen die functioneel een inrichting voor een collectief verblijf vormen waar, ongeacht de benaming, aan ouderen die er verblijven, huisvesting wordt gegeven."1
  • In een rust-en verzorgingstehuis of 'RVT' kunnen ouderen terecht die door een langedurige aandoening sterk afhankelijk zijn van de hulp van derden. De zorg kan zich zowel situeren op fysisch als op psychisch vlak. Het merendeel van de RVT's is gesitueerd in rusthuizen. Om opgenomen te worden in een RVT moet men zeer hulpbehoevend zijn, als de persoon niet anders dan in een RVT worden opgenomen en als men ook moet helpen met de dagelijkse levensactiviteiten.

2. Diensten geriatrie

Ziekenhuisafdeling die instaat voor de opvang en de behandeling van ouderen met een acute aandoening.

3. Centra voor kortverblijf

Definitie volgens het decreet: " een voorziening die als opdracht heeft de gebruiker 's nachts of gedurende een beperkte periode verblijf aan te bieden en gehele of gedeeltelijke gezinsverzorging en huishoudelijke verzorging aan te bieden.

terug

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License