Ouderenbeleid

Inleiding

De toenemende belangstelling voor het ouderenbeleid is te verklaren vanuit meer dan één oogpunt. Steeds meer mensen bereiken een hoge leeftijd. De grote meerderheid van de ouderen is gezond en vitaal en dit gegeven contrasteert met de algemene beeldvorming ter zake. ‘ Jongere’ ouderen onderscheiden zich van ‘ oudere’ ouderen en hun leefomstandigheden verschillen. De belangstelling voor het ouderenbeleid heeft derhalve ook te maken met het maatschappelijk belang van de betrokken sector.

Regeringsmaatregelen

Van de in totaal 14 regeringsverklaringen en bijhorende regeerakkoorden in de periode 1970-1981 zijn er 6 met expliciete verwijzing naar (problemen van )de derde leeftijd en maatregelen ter remediëring. In de periode 1981-1999 zijn er 8 regeringsverklaringen die naar inhoud weden onderzocht. Op één na waar de verwijzing er een is van ‘ refereren aan ‘, stellen ze allen de ouderenthematiek expliciet aan de orde. De aandacht voor materiële lotsverbetering is prominent aanwezig tijdens de jaren ’70. Het gaat om het instellen van het recht op een gewaarborgd minimuminkomen, het optrekken van de laagste pensioenen. Met de wet op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, in 1974 gecomplementeerd met de wet op het bestaansminimum, werd voor het eerst in de geschiedenis van België een armoedegrens op nationaal niveau ingevoerd. De jaren ’80 en ’90 kenmerken zich door een verdere ontwikkeling van de tijdens de jaren ’70 geïntroduceerde diensten en voorzieningen. Het gaat om dienstencentra, poetsdiensten , diensten warme maaltijden en verder is er de oprichting van nieuwe voorzieningen zoals service-flatgebouwen en woningcomplexen met dienstverlening, dagverzorgingcentra, centra voor kortverblijf en diensten voor oppashulp.

Op initiatief van de toenmalige minister van Begroting Johan Vande Lanotte werd op 5 september 2001 de wet tot oprichting van het Zilverfonds gestemd. Dat Zilverfonds moet dienen om de wettelijke pensioenstelsels in de periode 2010-2030- dus wanneer de vergrijzing het hardst zal toeslaan –betaalbaar te houden. Volgens de wet wordt het Zilverfonds gefinancierd door begrotingsoverschotten, overschotten op het budget van de sociale zekerheid, niet-fiscale ontvangsten en opbrengsten uit beleggingen.1

E3_G0E1UF1MG.1+WR3VDLANOTTE.jpg

Vlaams ouderenbeleidsplan

Voor de coördinatie van het Vlaams Ouderenbeleid stelt de Vlaamse regering een coördinerend minister aan (decreet van 30 april 2004). De Vlaamse overheid staat in voor de planning, de erkenning en het toezicht van de thuisvoorzieningen en ouderenvoorzieningen. Daarnaast is de Vlaamse overheid ook bevoegd voor de subsidiëring van de thuiszorgvoorzieningen.

Vanuit de Vlaamse Ouderenraad werd op 7 maart 2007 een advies ouderenbeleidsplan uitgegeven.2

Meer informatie vindt u hier terug

Ouderenbeleidsplannen in Vlaanderen3

Op 19 maart 2004 ging het decreet betreffende het lokaal sociaal beleid van kracht. Met dit decreet beoogde de Vlaamse regering een nauwere samenwerking tussen de lokale besturen en de lokale actoren om elke burger de toegang tot de sociale grondwetten te garanderen. Deze sociale grondwetten zijn de rechten die zijn vastgelegd in artikel 23 en artikel 24 §3 van de grondwet.

Het gaat onder meer om de volgende rechten:

  • het recht op arbeid en op de vrije keuze van de beroepsarbeid
  • het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand
  • het recht op een behoorlijke huisvesting
  • het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu
  • het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing
  • het recht op onderwijs

In vele vlaamse steden wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het lokaal sociaal beleid en tegelijkertijd met het uitwerken van het ouderenbeleidsplan.
In 2006 werd in Gent een eerste congres lokaal sociaal beleid georganiseerd. Op dit congres werden de strategische doelstellingen van het LSK Gent bepaald.
De vier belangrijkste strategische doelstellingen waren:

  • gezondheid
  • huisvesting
  • drempelverlaging
  • groeikansen voor kinderen

'Oud is niet out' . Dit is de aanhef van het ouderenbeleidsplan van de stad Antwerpen.
De vergrijzing is vooral een kwestie van eerlijk delen, tussen de generaties en binnen de generatie ouderen.

Bronnen:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License