Organisaties

1. ALERT tweemaandelijkse informatie, duiding en opiniering over zorg en sociale politiek.

ADVIESRAAD
DIRK BEERMANS, CHRIS COENEGRACHTS, KAREL DE VOS, ERIKA FRANS, MIEKE FRANS, DIRIK GELDOF, BERNARD HUBEAU, LUC JAMINé, DANNY LESCRAUWAET, JOS LIEVENS, LUC NOTREDAME, JOS STERCKX, KOEN VANSEVENANT, GHISLAIN VERSTRAETE, NICOLE VETTENBURG

een publicatie van
HET PLURALISTISCH OVERLEG WELZIJNSWERK VZW I.S.M.HET VERBOND SOCIALE ONDERNEMINGEN VZW’.
alert is een vaktijdschrift voor zorg en sociale politiek.
de adviesraad zoekt mensen die artikels rond een bepaald thema maken of maken de artikels.

bron: THIJSSEN P. Intergenerationele solidariteit en vergrijzing. ‘hoe komt het dat de jongere generaties de Intergenerationele solidariteit(vooralsnog)zonder morren opbrengen?’ In: alert, jg. 33, nr.2, 20071

2. CSB

Het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck (CSB) onderzoekt al meer dan 30 jaar de sociale ongelijkheid en het verdelingsvraagstuk in de welvaartsstaat.

Het onderzoek is van empirische en multidisciplinaire aard. Het steunt in belangrijke mate op surveygegevens. Herman Deleeck, die het Centrum in 1972 oprichtte, vervulde op dit vlak een pioniersrol in Vlaanderen, België en in Europa. Het onderzoek schrijft zich in in de traditie van de sociale beleidswetenschappen en maakt hierbij gebruik van sociologische, economische en juridische paradigmata.

Het CSB deed in het midden van de jaren '80 het eerste vergelijkende empirisch onderzoek naar armoede, deprivatie en de herverdelende werking van de sociale zekerheid in de toenmalige Europese Gemeenschap. In diezelfde periode ging de aandacht ook naar de werking van het beleid inzake onderwijs, gezondheidszorgen, huisvesting en cultuur.

Sedertdien is de inhoudelijke focus over de jaren heen verbreed. De sociale zekerheid blijft het centrale en continue aandachtspunt. Daarnaast is aandacht gegaan naar deeldomeinen van sociaal beleid zoals: fiscaliteit, gezin, arbeid, gezondheid, migratie en recent mobiliteit.

Ook op methodologisch vlak heeft zich zowel een verbreding als verdieping voorgedaan. Het onderzoek berust nog steeds in belangrijke mate op statistische analyses van surveygegevens die in toenemende mate de mogelijkheid tot internationale vergelijking bieden. Daarnaast heeft het CSB diverse instrumenten uitgewerkt voor beleidsevaluatie. Zo werden microsimulatiemodellen ontwikkeld om de doelmatigheid van beleidsalternatieven meetbaar te maken. Het Centrum legt zich ook toe op de verbetering van de operationalisering en meting van middelindicatoren door middel van standaardsimulaties – momenteel een belangrijk hiaat in de stand van het onderzoek. Naast surveygegevens wordt ook geïnvesteerd in administratieve databestanden als bron van analyse.
Bron: http://webh01.ua.ac.be/csb/index.php?pg=22

3. CoViVE

CoViVE is een interuniversitair consortium dat onderzoek voert naar de socio-economische impact van de vergrijzing in Vlaanderen en Europa. Centraal staan de verdeling van de economische last van de veroudering tussen en binnen generaties, de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg, en de participatie van ouderen in het arbeidsbestel en het maatschappelijk leven. CoVive wordt gecoördineerd door het Centrum voor Sociaal Beleid - Herman Deleeck. De financiering is afkomstig van het Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (IWT).

Doelstellingen
Een van de belangrijkste sociale uitdagingen voor Vlaanderen en Europa is aankomende veroudering van de bevolking. In dit kader stellen zich drie grote beleidsproblemen:

  1. de manier waarop de lasten van de vergrijzing verdeeld worden tussen generaties en binnen generaties onderling
  2. de uitbouw van een betaalbare en hoogstaande zorgvoorziening die voor iedereen toegankelijk is
  3. het optimaliseren van de deelname van ouderen aan het economische, sociale, politieke en culturele leven zodat de kennis, ervaring en vaardigheden van de ouderen nuttig ingezet kunnen worden.

Bij al deze uitdagingen is het Vlaamse beleidsniveau betrokken. Vlaanderen kan met een planmatige aanpak op het gebied van ouderzorg, arbeidsbeleid, belastingen, huisvesting, onderwijs en socio-cultureelbeleid een belangrijke en noodzakelijke bijdrage leveren aan de uitdagingen waarvoor de vergrijzingsproblematiek ons stelt. Voor het ontwikkelen van een dergelijke strategie zijn goede beleidsinstrumenten onontbeerlijk. Dit project staat in voor de ontwikkeling van dit beleidsinstrument dat uit de volgende delen bestaat: Het ontwikkelen van een longitudinaal databestand voor Vlaanderen met gegevens over inkomen, levensomstandigheden, gezondheid en zorgbehoeften van de ganse bevolking in het algemeen en de ouderen in het bijzonder.

  • Het ontwikkelen van een dynamisch simulatiemodellen voor Vlaanderen die meting van beleidshervormingen toestaan.
  • Het meten van trends in intra- en intergenerationele verdeling van inkomen en rijkdom in Vlaanderen.
  • Het maken van een projectie van de gezonde levensverwachting.
  • Het meten van economische gevolgen van de vergrijzing in Vlaanderen.
  • In kaart brengen van trends in formele en informele zorgnetwerken.
  • Parameters van Vlaams zorgbeleid in Europees vergelijkend perspectief plaatsen.

Doelgroepen
De Vlaamse overheid

De Profit en Non-Profit sector

De academische gemeenschap

Het grote publiek

Bron: http://www.covive.be/index.php?pg=23

4. Expertisecentrum dementie Vlaanderen

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen belicht de dementieproblematiek in al zijn facetten en wil een laagdrempelig aanspreekpunt zijn voor al wie met dementie te maken krijgt. Naast het aanbieden van toegankelijke informatie, mede door het aanbod van een bibliotheek, biedt het expertisecentrum dementie ook advies aan bij mogelijke vragen rond omgang en goede zorg. Tevens beogen ze de ondersteuning van hulpverleners die in de sector werkzaam zijn. Daarnaast maakt sensibilisering en het doorbreken van het taboe rond de problematiek, samen met het ontkrachten van de negatieve beeldvorming rond dementie, deel uit van hun doelstellingen. De Expertisecentra willen ook kennis ter beschikking stellen en deskundigen uitnodigen datzelfde te doen.
Allerlei middelen staan ter beschikking van de gebruiker van de website.
Je kan on line artikels raadplegen, zoeken in de bibliotheekcatalogus, chatten op donderdagavond, een bericht plaatsen op het forum, inschrijven voor een welbepaalde vorming en contact leggen met één van de regionale expertisecentra die in elke Vlaamse provincie gevestigd zijn. Daarnaast kan je de maandelijkse nieuwsbrief consulteren en nagaan welke activiteiten rond dementie doorgaan binnen de eerste 6 maanden en per provincie.

De webmasters zijn naast de medewerkers van het expertisecentrum ook medewerkers van een partnerorganisatie, de Vlaamse Alzheimerliga. Beide organisaties zijn wel degelijk goed op de hoogte van alle recente evoluties op gebied van dementie doch stellen zich niet verantwoordelijk voor de correctheid van de aangeboden informatie. Wel staan de Expertisecentra open voor alle informatie van gelijk welke strekking of overtuiging.
Wel valt het op dat sommige teksten niet echt actueel zijn. Er wordt echter steeds verwezen naar een bron; ofwel een artikel, ofwel een boek. De link naar de regionale centra is niet steeds aangepast aan de actuele situatie vb. het adres van huisvesting.

Meer informatie is te vinden op de website: www.dementie.be

Bron: www.dementie.be, geraadpleegd op 25.12.20084

5. De Koning Boudewijnstichting

De Koning Boudewijnstichting is een onafhankelijk en pluralistische stichting van openbaar nut. Men wil bijdragen tot meer rechtvaardigheid, democratie en respect voor diversiteit. De stichting steunt projecten en burgers die zich engageren voor een betere samenleving. De Stichting focust op enkele werkthema’s en is actief vanuit Brussel, maar steunt ook projecten ver buiten de Belgische en Europese landsgrenzen. Door samen te werken met diverse organisaties willen ze zo hun opdracht zo goed mogelijk afstemmen op de inspanningen van anderen. De Koning Boudewijnstichting heeft 7 werkthema’s: migratie en culturele samenleving, sociale rechtvaardigheid en armoede (waaronder de verouderingsproblematiek), burgersamenleving en maatschappelijk engagement, gezondheid, filantropie, de Balkan en Centraal-Afrika. Om hun doelstelling te realiseren, combineren ze de sterktes van verschillende werkmethodes. Zoals het steunen van projecten, het organiseren van workshops, studiedagen, samenbrengen van, samenwerken met andere organisaties, stimuleren van de vrijgevigheid en het verspreiden van hun resultaten via de media. De Koning Boudewijnstichting heeft een budget van 48 miljoen euro. 92 % van dat budget gaat naar projecten 8% wordt gebruikt voor de dagelijkse werking van de stichting.
Wat zal men doen voor de verouderingsproblematiek?

1. Men zal de relaties tussen generaties in de kijker zetten en de sociale rol van senioren in onze maatschappij versterken
2. De herwaardering van de mantelzorgers en een verbetering van hun statuut.
3. Het uitwerken van een toekomstgerichte visie om de huiselijkheid in de rusthuizen te verhogen.
4. Projecten ondersteunen die de relaties tussen generaties verbeteren en de sociale rol van ouderen versterken in het kader van de Europese dag van de Intergenerationele Solidariteit op 29 april 2009.

Deze doelen worden om de aantal maanden gewijzigd zodat men altijd kan ingrijpen.5

Bron: De Koning Boudewijnstichting. KBS, http://www.kbs-frb.be, geraadpleegd op 21 december 2008

6. OKRA(Open, Kristelijk, Respectvol, Actief):

OKRA is een vzw. Ze brengen ook een magazine uit die gepubliceerd wordt voor 55 –plussers. Het is de grootste ouderenorganisatie in Vlaanderen, waarbij achttien regio’s zijn aangesloten, die op hun beurt ruim 1 215 trefpunten verenigen met liefst 218 000 leden. Het handelt over thema’s waar ouderen vaak mee bezig zijn en zorgt ervoor dat de rechtmatige belangen van ouderen op al deze terreinen trefzeker behartigd worden.

OKRA zet initiatieven op poten die leiden tot betere levensomstandigheden voor de gepensioneerden en een betere samenleving voor iedereen. Ze willen ook de persoonlijke ontplooiing van ouderen/ gepensioneerden en hun deelname aan het maatschappelijk leven zoveel mogelijk bevorderen door hen kansen te geven en te motiveren om deel tenemen aan sociale en culturele activiteiten. Ze bieden dan ook zelf activiteiten aan of maken ze toegankelijker. Bovendien wordt OKRA ook door gepensioneerden georganiseerd.

Bron: www.okra.be, geraapleegd op 25.12.086

7. Zilverfonds

Men heeft het Zilverfonds opgericht in 2001. Het werd opgericht om de stijging van het aantal gepensioneerden dat men tussen 2010 en 2030 verwacht op te vangen. Dit fonds bouwt dan ook een financieel reserve op waardoor de uitbetaling van de toekomstige pensioenen veilig gesteld worden zonder de sociale bijdragen te moeten verhogen. Het Zilverfonds haalt zijn geld vooral uit begrotingsoverschotten, overschotten in de sociale zekerheid en winsten op de investeringen van het Zilverfonds.

Bron: http://www.begroting.be/portal/page/portal/INTERNET_pagegroup/INTERNET_zilverfonds, geraadpleegd op 25.12.08.7

8. Het Vlaams Verbond voor Gepensioneerden vzw

Algemene vereniging:

Organiseert vormende, sociale en culturele activiteiten voor Vlaamsbewuste senioren en jonggepensioneerden, zonder partijpolitiek of filosofisch onderscheid. Streeft naar een positieve beeldvorming, verzet zch tegen elke vorm van betutteling en ijvert voor een menswaardig bestaan voor alle ouderen.

Doelstellingen:

Algemeen
Onze missie is volksontwikkeling voor ouderen.

Hoofdopdrachten
Vanuit een democratische structuur wil het VVVG bijdragen tot de persoonsontwikkeling van ouderen en hun goed functioneren in de samenleving.
Via de bestaande overleg- en beleidsorganen verdedigt VVVG de belangen van de ouderen en hun rol binnen de gemeenschap.

Waarden
Vanuit een Vlaamsnationale visie, met een pluralistische ingesteldheid werkt het VVVG aan het behoud en de ontplooiing van de Vlaamse identiteit.

Het VVVG streeft hierbij naar een maximaal zelfstandig Vlaanderen in een Europese structuur, die de verscheidenheid van talen en culturen respecteert.
Dit Vlaamsnationale element onderstreept de eigenheid van het VVVG ten opzichte van andere ouderenorganisaties in Vlaanderen.

Het VVVG wil deze democratische Vlaamsnationale visie ongebonden uitdragen in een open communicatie met de buitenwereld.
Het VVVG wil meewerken aan een samenleving waarin er plaats is voor verschillende opvattingen en overtuigingen, zodat ieder de eigen overtuiging kan beleven en uitoefenen, met respect en waardering voor de overtuiging van anderen.
Vanuit de eigen identiteitsbeleving betoont het VVVG interesse voor andere talen en culturen, voor een Europa dat naar verdere samenwerking moet groeien en voor een betere wereld.
Het VVVG staat buiten de partijpolitiek en is een onafhankelijke vereniging, zonder structurele binding met politieke partijen.

VVVG wil onafhankelijk standpunten innemen t.o.v. maatschappelijke thema's.
De vereniging wil als middenveldorganisatie in de samenleving acteren.

Een van de drijfveren van VVVG is het sociaal engagement waarbij de vereniging zijn leden motiveert en stimuleert om engagementen op te nemen in de maatschappij.8

terug

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License