Noor Deconinck

Artikel: WESTERHOF, G., HOEDENDIJK, L., KNIPSCHEER, K. [Ea.] de voordelen van de vergrijzing, In: Geron, jg.8, nr.4, blz. 4-26, 2006.

1 Inhoudsopgave:

1 De kunst van het ouder worden: een psychologisch perspectief
1.1 De kunst van het loslaten
1.2 Het onderscheid van het wezenlijke
1.3 Autonoom zijn in verbondenheid

2 Oud is feest
2.1 Vrijheid, onthaasten, tijd hebben
2.2 Ouderen hebben wel een imagoprobleem
2.3 Ouderen leveren een bijdrage aan samenleving
2.4 Ouderen hebben een eigen cultuur

3 Culturele rijkdom van ouderen
3.1 Begripsdefiniëring culturele rijkdom:
3.2 Exclusiviteit van ouderen minder
3.3 Pensionering: een podium dat wegvalt
3.4 De stille generatie
3.5 Culturele rijkdom op andere terreinen
3.6 De buurt
3.7 Culturele prominentie komt niet vanzelf

4 Voor iedere jongere een passende ouder
4.1 Onvoorwaardelijke aandacht en genegenheid
4.2 Een gelijke gesprekspartner, met levenservaring
4.3 Een passende ouder
4.4 Maak ouderen vindbaar

5 De bijdrage van grootouders
5.1 Uitgesteld grootouderschap
5.2 Betekenis van het grootouderschap
5.3 Invulling van de rol
5.4 Blik op de toekomst

6 Senioren met werkkracht en koopkracht
6.1 Van ouderenbeleid naar diversiteitsbeleid
6.2 Gelijke behandeling
6.3 Accent op preventie
6.4 De rand van arbeidsmarkt en vrijwilligersmarkt

2 Eigenlijke synthese:

1 De kunst van het ouder worden: een psychologisch perspectief
1.1 De kunst van het loslaten

 • Ouderen: veel onomkeerbare verliezen meegemaakt

==> Beter in staat om te relativeren

1.2 Het onderscheid van het wezenlijke

 • Minder richten op verzamelen nieuwe informatie
 • Reguleren emoties: centraal
 • Meer spreken over positieve emotionele herinneringen
 • Verwerken informatie meer richten op positief geladen emotionele informatie

1.3 Autonoom zijn in verbondenheid

 • Ouderen autonomer dan jongeren
 • Doorgeven kennis en ervaring op voorgrond
 • Meer gebruik positieve emotiewoorden
 • Meer gebruik inzichtswoorden

2 Oud is feest

2.1 Vrijheid, onthaasten, tijd hebben

 • Periode van rust

2.2 Ouderen hebben wel een imagoprobleem

 • Losmakingproces:

Eerst: kinderen losmaken ouders
Daarna: ouders losmaken kinderen

 • Negatieve beeldvorming over ouderen

2.3 Ouderen leveren een bijdrage aan samenleving

 • Mantelzorg
 • Vrijwilligerswerk
 • Opvang kleinkinderen

2.4 Ouderen hebben een eigen cultuur

 • Een spiegel voorhouden aan de maatschappij
 • Oud is hard werken

*Zelf greep blijven houden op je leven
*Opkomen voor jezelf
*Mondig zijn

3 Culturele rijkdom van ouderen

3.1 Begripsdefiniëring culturele rijkdom:

= ervaring, ervaringswijsheid en ervaringsvaardigheden

3.2 Exclusiviteit van ouderen minder

3.3 Pensionering: een podium dat wegvalt

3.4 De stille generatie

 • Staat vooral in voor de mantelzorg

3.5 Culturele rijkdom op andere terreinen

 • prominente rol in de lokale en/of nationale politiek
 • Grote deelname aan allerlei culturele evenementen
 • Prominente rol op terrein van spiritualiteit en religie

3.6 De buurt

 • Culturele rijkdom bijbrengen aan buurt

3.7 Culturele prominentie komt niet vanzelf

4 Voor iedere jongere een passende ouder

4.1 Onvoorwaardelijke aandacht en genegenheid

 • Ouderen hebben onvoorwaardelijke tijd een aandacht voor anderen

4.2 Een gelijke gesprekspartner, met levenservaring

 • Ouderen bezitten heel wat levenswijsheid
 • Bijzondere vertrouwenspersonen

4.3 Een passende ouder

 • Intergenerationele contacten zijn bijzonder
 • Tieners met oudere mentoren: 46% minder kans op druggebruik
 • Hulp bieden aan ouderen:

*Voor de ander iets betekenen
*Zelfvertrouwen stijgt
*Zelfwaardering stijgt

4.4 Maak ouderen vindbaar

 • D.m.v. multifunctionele accommodaties
 • D.m.v. samenwerking tussen jongerenwerk en ouderenwerk
 • D.m.v. scholen in buurt van ouderenwoningen
 • D.m.v. jongeren én ouderen gezamenlijk beslissingen te laten nemen

5 De bijdrage van grootouders

5.1 Uitgesteld grootouderschap

 • Vrouwen wachten langer met eerste kind
 • Toename aantal kinderloze gezinnen

5.2 Betekenis van het grootouderschap

 • Aanwezigheid en bijdrage grootmoeder: levenskansen kind stijgen
 • Hernieuwde betrokkenheid op eigen verleden
 • Kleinkind: verlengstuk van zichzelf
 • Hernieuwde kans tot opvoeding
 • Maatschappelijke bijdrage leveren aan solidariteit tussen jongeren en ouderen

5.3 Invulling van de rol

 • Raad geven aan kinderen en kleinkinderen
 • Informele kinderopvang

5.4 Blik op de toekomst

 • Grootouders: een niet te onderschatten rol binnen familie
 • Belangrijke maatschappelijke bijdrage aan de samenleving

6 Senioren met werkkracht en koopkracht

6.1 Van ouderenbeleid naar diversiteitsbeleid

 • Elk individu moet kans krijgen optimaal mee te draaien in arbeidsproces

*Zelfwaardering stijgt
*Zichzelf ontplooien

6.2 Gelijke behandeling

 • Nationale wetgeving tegen leeftijdsdiscriminatie

*Gelijke kansen binnen ondernemingen
*Leeftijdsneutrale regelen i.p.v. leeftijdsgebonden maatregelen
*Producten, gebouwen of arbeidsomgevingen meer toegankelijk maken voor ouderen
*Betere bedrijfsgezondheid en publieke zorg

6.3 Accent op preventie

 • Creëren sociale vangnetten
 • Work Ability Index (WAI)

*Werkvermogen van werknemers inschatten
*Daardoor: preventie mogelijk

6.4 De rand van arbeidsmarkt en vrijwilligersmarkt

 • Active ageing: permanente educatie tot over pensioenleeftijd
 • Werkzoekende ouderen opleiden voor vrijwilligerswerk

3 PowerPoint

zie file 1BaOD_deconinck_noor_powerpoint

terug

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License