Eline Notebaert

synthese: Eline Notebaert

artikel: THIJSSEN P. Intergenerationele solidariteit en vergrijzing. ‘hoe komt het dat de jongere generaties de Intergenerationele solidariteit(vooralsnog)zonder morren opbrengen?’ In: alert, jg. 33, nr.2, 2007

Intergenerationele solidariteit en vergrijzing.

inhoudstafel:
1. intergenerationele solidariteit
2.1. generatiecontract in de vergrijzing
2.2.steunpunten om de solidariteit te behouden
2.2.1.groepsdruk
2.2.2.instrumentaliteit
2.2.3.compassie
2.2.4. empathie

interdenerationele solidariteit en vergrijzing.
‘hoe komt het dat de jongere generaties de Intergenerationele solidariteit(vooralsnog)zonder morren opbrengen?’

1.Intergenerationele solidariteit en de vergrijzing
Er is een wederkerigheid tussen de generaties in het generatiecontract.

2.Generatiecontract in de sociale zekerheid is nodig
Door ouderdom kunnen de mensen geen beroepsactiviteit uitvoeren waardoor ze een hoge kans hebben op werkloos zijn. Waardoor ze een risico groep zijn om armoede te hebben. Deze genieten via de sociale zekerheid van een verzekeringsprincipe waardoor armoede voorkomen wordt. Dus worden deze mensen gesteund door de sociale zekerheid dat ze nodig hebben op een hoge leeftijd. Een van de verzekering tegen armoede is het pensioenen.

De sociale zekerheid is een collectieve manier om te zorgen voor een generatiecontract. Waar iedereen wordt verzekerd.

Dit is al generatie na generatie zo. Dit noemt men ook wel intergenerationele solidariteit.
2.1.Generatiecontract
–Jongeren betalen belastingen om de pensioenen te betalen In de Belgische verzorgingsstaat.
–Ze betalen met de gedachte: na mij doen de jongeren dit ook betalen voor mijn pensioen.
2.2.Er is nog geen contractbreuk
Door

2.2.1 De solidariteit voor de ouderen steunt op onwetendheid en gehoorzaamheid met technocratische overheidsingrepen.
2.2.2.4 steunpunten voor de solidariteit te behouden voor de ouderen

2.2.2.1. GROEPSDRUK
GROEPSDRUK DOOR GEMEENSCHAPPEN
Er is groepsdwang. De leden van de samenleving moeten betalen voor het pensioendoor de overheid.
Dit is een onbewuste en afgedwongen solidariteitsgedrag.

Groepsdruk door gezin
Dit is groepsgebonden solidariteit in de persoonlijke sfeer. De zorg voor de familie door eigen voorkeur is filantropisch particularisme. Met andere woorden de Familie zorgt voor de oudere van de familie omdat het familie is.
De groepsdruk door ruilen en geven
Organische solidariteit:
•Solidariteit is dan een ruilproces.
•De oudere die niet meer beroepsactieve cohorten ze hebben kwalitatief en kwantitatief meer voordelen.
•Kwantitatief: door betere gezondheidszorg en een gezondere levensstijl hebben de oudere een hogere levensverwachting
•Kwalitatief: door de solidariteit komen steeds meer sociale uitkeringen bij individuen die weinig rechten hebben.
•Door de steeds grotere groep van uitkeringen staan de uitkeringen onder druk door de lagere inkomsten waardoor de jongere ouderen meer moet betalen voor hun pensioen.

2.2.2.2. INSTRUMENTALITEIT
UITWISSELING DOOR ONGELIJKHEID TUSSEN MENSEN.
Jongeren staan een substantieel deel van hun inkomen af voor de pensioenen en gezondheidszorg van de ouderen in ruil voor de levenswijsheid van de ouderen. Maar door de maatschappelijke processen is er steeds meer sprake van asymmetrie in het geef en neem proces. Omdat de ouderen niet verplicht zijn voor levenswijsheid te delen maar de jongere wel om te betalen voor de pensioenen.
Valt de levenswijsheid nog te ruilen?
•Er zijn drie soorten culturen
 Postfiguratieve cultuur: de ouderen hebben meer wijsheid dan de ouderen waardoor ze dit kunnen ruilen.
 Cofiguratieve cultuur: men oriënteert zich op leeftijdsgenoten om wijsheid uit te wisselen
 Prefiguratieve cultuur: jongeren hebben veel wijsheid voor zich te beschermen tegen uitdagingen van onbekende situaties.

•Nu zitten we in de prefiguratieve cultuur waar de jongere veel meer wijsheid hebben waardoor de ouderen niet meer kunnen ruilen.
•De ouderen zijn steeds vitaler dit is een instrumentaal voordeel. Omdat de ouderen meer instaat zijn voor informele arbeid verrichten voorbeeld zorgen voor kleinkinderen. En mantelzorg voor de oudere ouderen.

2.2.2.3. COMPASSIE
•De basis is mensen zijn niet gelijk en de positie waar de ander zich in bevindt is beklagend.
•Waardoor de grotere vitaliteit een nadeel kan hebben voor dit steunpunt.

2.2.2.4. EMPATHIE
•De basis is gedeeld affectie en zich gelijk voelen. Dit is dus de gelijken tussen de personen.
•Dit ontstaat doordat de jongeren langer thuis wonen en jeugdwerklozen. De jongere en ouderen begrijpen elkaar steeds meer. Maar deze kenmerken zijn niet afdwingbaar waardoor er jongeren en ouderen hier wel op kunnen reken en andere niet. Dit is niet fair want zij betalen evenveel.
•ZAL ER IN DE TOEKOMST NOG PENSIOEN BESTAAN ALS DE JONGERE DE OUDEREN NIET MEER BEGRIJPEN.
•WANT DE SAMENLEVING VEANDERD VOORDUREND.

terug

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License