Eline N

WOORDENLIJST MET BELANGRIJKE KERNWOORDEN EN UITSPRAKEN

Generatiecontract
Sociale zekerheid
Verzorgingsstaat
Risico groepen
Intergenerationele solidariteit
Technocratische overheidsingrepen
Groepsdwang
Groepsgebonden solidariteit
Filantropisch particularisme
Organische solidariteit
Cohorten
Kwalitatieve
Instrumentaliteit
Ruilen
Postfiguratieve cultuur
Cofiguratieve cultuur
Prefiguratieve cultuur
Generatie kloof
Levenswijsheid
Vitaliteit
Kwantitief
Empathie
Compassie
Geïnstitutionaliseerde solidariteit
Empathische solidariteit

Synthese

artikel: THIJSSEN P. Intergenerationele solidariteit en vergrijzing. ‘hoe komt het dat de jongere generaties de Intergenerationele solidariteit(vooralsnog)zonder morren opbrengen?’ In: alert, jg. 33, nr.2, 2007

Intergenerationele solidariteit en de vergrijzing
Er is een wederkerigheid tussen de generaties in het generatiecontract.

Generatiecontract in de sociale zekerheid is nodig
Door ouderdom kunnen de mensen geen beroepsactiviteit uitvoeren waardoor ze een hoge kans hebben op werkloos zijn. Waardoor ze een risico groep zijn om armoede te hebben. Deze genieten via de sociale zekerheid van een verzekeringsprincipe waardoor armoede voorkomen wordt. Dus worden deze mensen gesteund door de sociale zekerheid dat ze nodig hebben op een hoge leeftijd. Een van de verzekering tegen armoede is het pensioenen.

De sociale zekerheid is een collectieve manier om te zorgen voor een generatiecontract. Waar iedereen wordt verzekerd.

Dit is al generatie na generatie zo. Dit noemt men ook wel intergenerationele solidariteit.
Generatiecontract
–Jongeren betalen belastingen om de pensioenen te betalen In de Belgische verzorgingsstaat.
–Ze betalen met de gedachte: na mij doen de jongeren dit ook betalen voor mijn pensioen.
Er is nog geen contractbreuk
Door
De solidariteit voor de ouderen steunt op onwetendheid en gehoorzaamheid met technocratische overheidsingrepen.
4 steunpunten voor de solidariteit te behouden voor de ouderen

GROEPSDRUK
GROEPS DRUK DOOR GEMEENSCHAPPEN
Er is groepsdwang. De leden van de samenleving moeten betalen voor het pensioendoor de overheid.
Dit is een onbewuste en afgedwongen solidariteitsgedrag.

Groepsdruk door gezin
Dit is groepsgebonden solidariteit in de persoonlijke sfeer. De zorg voor de familie door eigen voorkeur is filantropisch particularisme. Met andere woorden de Familie zorgt voor de oudere van de familie omdat het familie is.
De groepsdruk door ruilen en geven
•Organische solidariteit: solidariteit is dan een ruilproces.
•De oudere die niet meer beroepsactieve cohorten ze hebben kwalitatief en kwantitatief meer voordelen.
•Kwantitatief: door betere gezondheidszorg en een gezondere levensstijl hebben de oudere een hogere levensverwachting
•Kwalitatief: door de solidariteit komen steeds meer sociale uitkeringen bij individuen die weinig rechten hebben.
•Door de steeds grotere groep van uitkeringen staan de uitkeringen onder druk door de lagere inkomsten waardoor de jongere ouderen meer moet betalen voor hun pensioen.

2. INSTRUMENTALITEIT
UITWISSELING DOOR ONGELIJKHEID TUSSEN MENSEN.
Jongeren staan een substantieel deel van hun inkomen af voor de pensioenen en gezondheidszorg van de ouderen in ruil voor de levenswijsheid van de ouderen. Maar door de maatschappelijke processen is er steeds meer sprake van asymmetrie in het geef en neem proces. Omdat de ouderen niet verplicht zijn voor levenswijsheid te delen maar de jongere wel om te betalen voor de pensioenen.
Valt de levenswijsheid nog te ruilen?
•Er zijn drie soorten culturen

Postfiguratieve cultuur: de ouderen hebben meer wijsheid dan de ouderen waardoor ze dit kunnen ruilen.
Cofiguratieve cultuur: men oriënteert zich op leeftijdsgenoten om wijsheid uit te wisselen
Prefiguratieve cultuur: jongeren hebben veel wijsheid voor zich te beschermen tegen uitdagingen van onbekende situaties.

•Nu zitten we in de prefiguratieve cultuur waar de jongere veel meer wijsheid hebben waardoor de ouderen niet meer kunnen ruilen.
•De ouderen zijn steeds vitaler dit is een instrumentaal voordeel. Omdat de ouderen meer instaat zijn voor informele arbeid verrichten voorbeeld zorgen voor kleinkinderen. En mantelzorg voor de oudere ouderen.

3. COMPASSIE
•De basis is mensen zijn niet gelijk en de positie waar de ander zich in bevindt is beklagend.
•Waardoor de grotere vitaliteit een nadeel kan hebben voor dit steunpunt.

4. EMPATHIE
•De basis is gedeeld affectie en zich gelijk voelen. Dit is dus de gelijken tussen de personen.
•Dit ontstaat doordat de jongeren langer thuis wonen en jeugdwerklozen. De jongere en ouderen begrijpen elkaar steeds meer. Maar deze kenmerken zijn niet afdwingbaar waardoor er jongeren en ouderen hier wel op kunnen reken en andere niet. Dit is niet fair want zij betalen evenveel.
•ZAL ER IN DE TOEKOMST NOG PENSIOEN BESTAAN ALS DE JONGERE DOUDEREN NIET MEER BEGRIJPEN.
•WANT DE SAMENLEVING VEANDERD VOORDUREND.

Beeld van tegen over ouderen

Beeld van Jonge jongeren tegen over ouderen (12-18)
Er is een negatief beeld doordat ze een fysieke achteruitgang hebben, het ouderwordende lichaam en de mindere sportiviteit. Op sociaal en mentaal gebied hebben de jongeren er geen probleem mee.
Het beeld van jongeren tegenover ouderen wordt beïnvloed door het contact dat ze er mee hebben. Hoe meer contact hoe positiever het beeld tegenover de ouderen.
Beeld van jonger tegen over Oudere Jonger
De oudere jongeren en de jonger ouderen vertonen steeds meer gelijkenissen in ruimtelijk gebied. Voorbeeld de oudere jongeren blijven langer thuis.
En nabijheid zorgt voor affectie. Dit zorgt voor gemengde gevoelens. Waardoor het beeld tegen over ouderen wordt beïnvloed.
Dit kan positief en negatief zijn.
Positief: affectie en samenwerking. Zorgt voor goed beeld tegen over ouderen
Negatief: door ergernis. Zorgt voor slechtbeeld tegenover ouderen

Beeld van ouderen tegen over ouderen
Positief beeld wordt gevormd door hoe ik me voel is mijn leven en er bestaan geen ouderen. Door vormen van reclame tegen ouder worden.
Negatiefbeeld wordt veroorzaakt door lichamelijke klachten en veranderingen en de psychische problemen. en door het feit dat ouden zich gedragen zoals het hoort te zijn als ouderen dit is self-fulfilling propecy

ik denk dat het aannemen van de informatie van Alert betrouwbaar is omwille van:
2.contexst

ik citeer ‘colofon ALERT tweemaandelijkse informatie, duiding en opiniering over zorg en sociale politiek.'
ADVIESRAAD
DIRK BEERMANS, CHRIS COENEGRACHTS, KAREL DE VOS, ERIKA FRANS, MIEKE FRANS, DIRIK GELDOF, BERNARD HUBEAU, LUC JAMINé, DANNY LESCRAUWAET, JOS LIEVENS, LUC NOTREDAME, JOS STERCKX, KOEN VANSEVENANT, GHISLAIN VERSTRAETE, NICOLE VETTENBURG

een publicatie van
HET PLURALISTISCH OVERLEG WELZIJNSWERK VZW I.S.M.HET VERBOND SOCIALE ONDERNEMINGEN VZW’.
alert is een vaktijdschrift voor zorg en sociale politiek.
de adviesraad zoekt mensen die artikels rond een bepaald thema maken of maken de artikels

3.de schrijver
ik citeer ‘Peter Thijssen is politiek socioloog en als docent verbonden aan de faculteit politieke en sociale wetenschappen van de universiteit Antwerpen.’
ik heb verdere info gezocht over Thijssen P. en ik heb de site http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=peter.thijssen geraadpleegd op 24 november 2008. Thijssen P. heeft al in 14 tijdschriften een artikel geschreven. Thijssen P. behoort tot de faculteit politieke en sociale wetenschappen.
er zijn 5 verwijzingen die in het artikel voorkomen en die in de tekst worden vermeld volgens de stijl APA. En die achter het artikel worden vermeld.
4.structuur
4.a gebruik van tussen titels
ik citeer de tussentitels ‘er zijn verschillende tussen titels
1. contractuele samenwerking
2. (nog) geen contractbreuk
3. voor wat, hoort wat
4. verzekeren onder bekende
5. de vraag verleggen
6. groepsdruk onder druk
7. de kring van het gezin
8. van geven naar ruilen
9. complementariteit afkopen
10. wat valt nog te ruilen?
11. verliezen en terug winnen
12. compassionele solidariteit
13. empathie brengt redding
14. all is well that ends well?’

4.b. is er een duidelijke structuur

er is een duidelijke structuur omdat er eerst wordt verteld waarom mensen die ouder worden een pensioen nodig hebben. Daarnaast worden ook de voordelen van de ouderen naar de jongere toe omschreven en waarom het solidariteit principe blijft leven. op het einde wordt er verteld welke soorten solidariteit er zijn.

4.c. de verwijzingen in de tekst

in de tekst wordt er verwezen waar bepaalde delen vandaan komen volgens het APA. systeem.
en na het artikel wordt de bron vermeld.
dit is handig omdat je onmiddellijk weet waar iets vandaan komt.

5. vorm van het artikel

zie artikel

6.1.lijst met interessante bronnen die ik nog wil doornemen

de bronnen zijn overgenomen uit de verwijzing van het artikel
1.Komter, A., Burgers, J.& Engbersen (2000), het cegment van de samenlevin. Een verkennende studie over solidariteit en cochesie, Amsterdam, Amsterdam university press.
2.schokkaert, E., Verhue, M. & Cantillon,B. (eds.), De toekomst van onze pensioenen. Doelmatigheid, billijkheid en politieke haalbaarheid van de sociale bescherming van bejaarden, Leuven, Garant.
3.thijsens, P. (2002), ‘zoals de jongen zingen, zo piepen de ouden? Over de politieke-sociologische kloof tussen jong en oud’, in M. Swyngedouw & J. Biliet (Red.), de kiezer heeft zijn reden. 13 juni 1999 en de politieke opvatting van vlamingen, Leuven, Acco.
4.Thijssen, P. & De Pauw, T. (2006), Babyboom? Draagvlak van intergenerationele solidariteit, Leuven, Acco.
5. Thijssen, p. (2005), ‘genealogie van een on(t)menselijk(t)e solidariteit’, Ethiek & maatschappij, 8,28-48.
6.White,L.(1994), ‘growing up with single parents and stepparents: Log-term effects on family solidarity’, journal of marriage and the family, 56,935-948.

6.2. organisaties betrokken bij het thema

overgenomen uit alert
pluralistisch overleg welzijnswerk vzw in samenwerking met het verbond sociale ondernemingen vzw

6.3. met specialisten

1.Thijssen P. is een politiek socioloog
2.Komter A. is een hoogleraar in het Departement Algemene Sociale Wetenschappen
En geeft de vakken Vergelijkende studies van maatschappelijke solidariteit
Comparative studies of solidarity
voor deze info heb ik de site http://www.onderzoekinformatie.nl/nl/oi/nod/onderzoeker/PRS1242818/Bijzonder geraadpleegd op 01 december 2008.
3. Burgers

Boekenlijst
boeken die beschikbaar zijn over het thema beeld tegen over ouderen. er is geen enkele boek in de bibliotheek van de katho die in de bibliografie staat van mijn artikel beschikbaar.

boeken
Beeldvorming over ouder worden : Penninx, K.- Houten/ Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, 1995. -151blz.
Oud: beeld van ouderen en ouderenzorg/ Aakster, C.W./ redacteur.- Groningen: wolters-noordhoff, 1981. -274blz.

Artikel
De ouderen komt met gebreken: beeldvorming over ouderen/Keijzer,B. in: denkbeeld, 8(1996) 4, p. 16-19

Deeltitel van boeken
Beeldvorming over ouderen in : Handboek ouder worden/Nies,H.L.G.R./ redacteur; kroon,Th.J.M./redacteur; Baeyens,J.P./redacteur.- Houten/ Zaventem: bohn van Loghum, vanaf 1990.- Handboekouder worden, afl.11,1994,bl.I.A.2. Huy.1/34
“Ouderdomsbeeld in ontwikkeling” in: ouder worden in de samenleving, II.-Brussel: Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen; Brussel: stichting open onderwijs, 1989.-nr.1; 8blz.

de opdracht wiki de afwerking

wat heb ik geleerd?

ik heb geleerd hoe je verschillende vormen van bronnen moet weergeven aan de hand van sadam wiki.
Ik heb geleerd hoe je kan zien dat een site betrouwbaar is ja of nee.

wat heb ik getraind?

Hoe ik bronnen moet vermelden heb ik getraind aan de hand van sadam wiki.

wat is een tekort?

Bij sommige bronnen vind ik het moeilijk om te achterhalen waar ze vandaan komt en of ze wel 100% vetrouwbaar is.
Soms vind ik het meoilijk om de juiste methode van bron vermelding te vinden.

bibliografie
THIJSSEN P. Intergenerationele solidariteit en vergrijzing. ‘hoe komt het dat de jongere generaties de intergenerationele solidariteit(vooralsnog)zonder morren opbrengen?’ In: alert, jg. 33, nr.2, 2007

TAELEMANS, L., “Beeldvorming van jongeren (12 tot 18 jaar) over ouderen (55+).”, student aan de VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL
FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGIE & EDUCATIEWETENSCHAPPEN http://www.vub.ac.be/wetenschapswinkel/publicaties/2006-2007/samenvatting_LTaelemans_CGGZ.pdf, geraadpleegd op 13 december 2008, pag. 1

VAN WIJHE, R., adviseur BTSG, Beeld tegenover ouderen: “ Self-fullfilling-prophecy" http://www.btsg.nl/infobulletin/beeldvorming.html, geraadpleegd op 13 december 2008

terug

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License