Bram De Geeter

0. Inhoudstafel

1. Inleiding: een vergrijzende samenleving

2. Is de vergrijzing een probleem voor onze samenleving?
2.1. Veroudering en gezondheidszorg
2.2. Veroudering, ouderenzorg en welzijnszorg
2.3. Een toenemende afhankelijkheidscoëfficiënt

3. Oplossingen en opportuniteiten
3.1. Vermindering van de afhankelijkheidscoëfficiënt
3.2. De “nieuwe” consument-op-leeftijd
3.3. Rol van publieke versus openbare sector
3.4. De maatschappelijke bereidheid tot betalen voor oudernzorg.
3.5. Alternatieve financiering voor de zorg van ouderen.

1. Inleiding: een vergrijzende samenleving

Vergrijzing = verlenging levensverwachting en daling geboortecijfer
Verzilvering = groeiend aandeel hoogbejaarden (85+)

Wetenschappelijke vooruitgang door stamcelonderzoek, genmanipulatie en biotechnologie
Verwachting wetenschapelijke vooruitgang:
- levensverwachting groeit = meer sociale last
- levenskwaliteit verbetert = ouderen langer zelfstandig = minder sociale last

2. Is de vergrijzing een probleem voor onze samenleving?

Beste geval: alles blijft betaalbaar
Slechtste geval: alles wordt onbetaalbaar

Waarheid ergens tussen de twee, maar vooral afhankelijk van hoe ouderen ‘oud zijn’ invullen:
- lang ziek, zorgbehoevend…
- langere arbeidsparticipatie

2.1. Veroudering en gezondheidszorg

J-curve:
- grote gezondheidsuitgaven bij allerkleinsten
- daling uitgaven tot net na puberteit
- stijging kosten neemt toe narmate leeftijd hoger wordt
- drastische stijging kosten vanaf 65 jaar

Maar uit onderzoek blijkt: niet stijging leeftijd invloed op kosten, wel nabijheid van overlijden.

Ook rekening houden met tijdsgeest: nu 4x meer kosten per persoon dan in 1960

Aflijning tussen gezondheidszorg en welzijnszorg van belang:
Want, als welzijnszorg in statistieken als gezondheidszorg genoteerd wordt, dan krijgen we een vertekend beeld van de kosten.

Uitgaven aan gezondheidszorg niet enkel afhankelijk van vraag, maar ook van aanbod

2.2. Veroudering, ouderenzorg en welzijnszorg

Vergrijzing verhoogt vraag naar sociale zorg ook in brede zin

Door groter aanbod is er dus ook meer vraag ontstaan

Mantelzorg valt gedeeltelijk weg:
- minder meer-generatiegezinnen
- hogere arbeidsparticipatie vrouwen

hierdoor ook meer vraag voor zorg.

Dus, bij ouderen- en welzijnszorg zullen de rollen tussen collectieve verantwoordelijkheid en familie dus goed verdeeld moeten worden.

2.3. Een toenemende afhankelijkheidscoëfficiënt

Door stijging afhankelijkheidscoëfficiënt stijgt de druk op sociaal zekerheidssysteem.

Actieve bevolking verkleint (niemand werkt nog aan 15 jaar en vervroegd pensioen)

Sociaal-demografische factoren:
- meer vrouwen gaan werken, maar die leven langer, dus langer pensioen betalen.
- Na oorlog: veel ambtenaren en die hebben nu een heel hoog pensioen en ze zijn talrijk.

Belgisch Federaal Planbureau: alles blijft betaalbaar als:
- economische groei groot genoeg is
- overheidsschuld sterk afneemt

3. Oplossingen en opportuniteiten

Niet enkel als probleem bestempelen: vergrijzing is ook teken van maatschappelijke vooruitgang.

3.1. Vermindering van de afhankelijkheidscoëfficiënt

Dit is de belangrijkste piste om vergrijzing tegen te gaan.

Verwezenlijken door:
- toename actieve bevolking
- afname gepensioneerden
- verhogen sociale bijdragen
- verlagen sociale uitkeringen

maar, beste is waarschijnlijk aanpassen arbeidsmarktregulatie: verhogen wettelijke pensioenleeftijd.

3.2. De “nieuwe” consument-op-leeftijd

Koopkracht ouderen stijgt.
=>aanpassen marketing en verkoopstechnieken en media moet afstappen van stereotype beeld van ouderen.

3.3. Rol van publieke versus openbare sector

Overheid: beïnvloeden financiering, reglementering enz. in private sector om negatieve gevolgen te vermijden van winstbejag.

3.4. De maatschappelijke bereidheid tot betalen voor oudernzorg.

In elke samenleving: bereidheid tot solidariteit
Maar, er zijn grenzen
Dus, om solidariteit te waarborgen: financiële bijdragen niet te hoog laten oplopen.

3.5. Alternatieve financiering voor de zorg van ouderen.

Er zijn richtlijnen om privaat pensioensparen in goede banen te leiden

link nqqr PozerPoint vqn deze synthese

[[http://www.slideshare.net/Bram_DG/kunnen-en-willen-wij-onze-vergrijzing-betalen-presentation/]]

[[/code]]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License